กรรมการและผู้บริหาร

ลำดับยศ-ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พลเอก มนตรี ศุภาพรประธานกรรมการ
2.พลเรือเอก ถมรัตน์ หทโยคมรองประธานกรรมการ
3.พลเอก เอกจิต ช่างหล่อ กรรมการ
4.ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์  กรรมการ
5.พลเอก ถนอม สุภาพร   กรรมการ
6.พลโท นฤดม เทียนใส กรรมการ
7.คุณเตือนตา ศุภาพร กรรมการ
8.พลตรี ชัยณรงค์ เชิดชูกรรมการ
9.คุณวีระชัย สุธีรชัย กรรมการ
10.ดร. ภวัต ตั้งตรงจิตร  กรรมการ
11.คุณชิติสรรค์ เอมประณีตร์ กรรมการ
12.คุณวรงค์ วิไลหงษ์  กรรมการ
13.พันโท จักนรินทร์  เกษมสิริโยธิน   กรรมการ
14.ดร. เจษฎา ศิวรักษ์กรรมการ
15.คุณโชติวงศ์ หิรัญพฤกษ์กรรมการ
16.นาวาอากาศเอก สินธุ์นที เอกจรรยากรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
17.คุณจิราภรณ์ มากโมกรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
18.คุณภูวนัย ธรรมรักษากรรมการและเลขาธิการ
19.ร้อยเอก สุรินทร์ พรหมทองกรรมการ/สำนักงาน
Message us