หน้าแรก

Designer

เพื่อสังคม พัฒนาประเทศ

การขนส่ง การเดินทาง

เป็นองค์การสาธารณกุศล จากคณะกรรมการภาคเอกชน
โครงการมหาวิทยาลัยสนับสนุนงานพัฒนาตามโครงการ
น้ําพระราชหฤทัยจากในหลวงฯ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ


Designer

เชื่อมโยงข้อมูลในกระบวนการ

ตั้งแต่ การรับ การเก็บ การหยิบ

การบรรจุแพคใหม่

สำหรับการลงทุน บริหาร หรือปรับเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ
ภายในองค์กรให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจ
และลูกค้ามากยิ่งขึ้น
Designer
Hello.
I Am Megan.
Ui&UX designer.
Freelancer.
Hobby runner.

I craft simple & clean design solutions for web & mobile. Want to see more? Take a look at my work.

previous arrow
next arrow


การพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ชิงวัฒนธรรมชุมชนมอญเกาะเกร็ด

นวัตกรรมต้นแบบ

ตัวอย่างไอคอนเพื่อนำเสนอจุดเด่นองค์กร

ต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

ได้รับการรับรองจากสถาบัน

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

สำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

เสริมสร้างสมรรถนะ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

ดีไซน์ในทุกรายละเอียด

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

อัตลักษณ์ทางชีวภาพ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

พลวัตแห่งการเติบโต

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

Message us