วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในการประกอบอาชีพ ทั้งในด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและสาขาอาชีพ ในวิทยาการใหม่ๆ

2. ส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมและทางนิเวศน์

3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ และประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการดำเนินกิจกรรมหรือการรับบริจาค สิ่งของหรือความร่วมมือ ในโครงการด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี โลจิสติกส์ เป็นต้น ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และเพื่อสร้างความเข้าใจ และสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และระหว่างประเทศ

4. ดำเนินกิจกรรมสาธารณะ รวมทั้งการเผยแพร่ การจัดนิทรรศการ การจัดงานแสดงพลุและดอกไม้ไฟ เป็นต้น ในพระราชพิธีหรือพิธีการ หรือโอกาสต่างๆ เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อดำรงไว้ซื่งศาสนา ศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม และเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล

5. จัดตั้ง องค์กร ศูนย์ สถาบันหรือหน่วยงาน ในรูปแบบหรือลักษณะต่าง ๆ ภายใต้การกำกับของมูลนิธิเพื่อดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือและประสานงานกับองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง แต่อย่างได

 • ปรัชญา (Philosophy)

มุ่งมั่นยกระดับความอยู่ดีกินดีของประชาชน โดยส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมในทุกมิติ

 • ปณิธาน (Goal)

เกิดนวัตกรรมแห่งความร่วมมือจากทั่วทุกเครือข่ายทั้งรัฐภาค/ภาคเอกชนและองค์กรการกุศลในทั่วทุกภูมิภาคทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายแห่งความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิและจากองค์กรที่มีจิตอันเป็นกุศล ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อความเป็นธรรมอันอำนวยประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนในทั่วทุกภูมิภาค

 • พันธกิจ (Mission)
  •   แสวงหาแนวทางยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ยากไร้ และ/หรือ ผู้ด้อยโอกาสในการประกอบอาชีพ
  •   เสริมสร้างเครือข่ายแห่งความร่วมมือในทุกมิติจากผู้ทรงคุณวุฒิและจากองค์กรอื่นๆ ที่มีจิตอันเป็นกุศล
  •   จัดตั้งสถาบันเพื่อการฝึกอบรมและเสริมสร้างการเรียนรู้ เพื่อประกอบอาชีพให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสำคัญ
 • ค่านิยม (Value) สังคม (Social) + กัลยาณมิตร (Amicable) + จริยธรรม (Ethics)
  • รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility = S)
  • สร้างสมกัลยาณมิตร (Amicable Agency = A)
  • ปลุกจิตด้านจริยธรรม (Enhance Ethics = E)
Message us