คณะที่ปรึกษา

ลำดับยศ – ชื่อ – สกุล
1ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์
2พลเอก ชาตรี พัธนพันธุ์
3พลเอก ไพโรจน์ วัฒนโยธิน
4ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร. สหัส บัณฑิตกุล
5คุณจิรชัย มูลทองโร่ย
6พลโท ปิยวัชร์ รมยานนท์
7พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
8พลโท ดร. มานิจ บุญโปร่ง
9พลเอก ณพล คชแก้ว
10คุณอภิชาติ สุดแสวง
11ดร. โฆษิต สุขสิงห์
12ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
13อาจารย์ ทัชฐนีย์ ศิริเยี่ยม
14คุณชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์
15คุณสัญญวิทย์ เศรษฐโภคิน
16ดร. ดิฐ อัศวพลังพรหม
17ดร. กนก อภิรดี
18ดร. ดิฐ อัศวพลังพรหม
19ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม
20คุณวงศ์สุดา ศุภาพร
Message us