หนังสือ “ทหารของแผ่นดิน”

ชื่อหนังสือทหารของแผ่นดิน
ผู้แต่งมนตรี ศุภาพร
ผู้เขียนมูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค
ผู้จัดพิมพ์มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค, 2007
ต้นฉบับมาจากUniversity of Michigan
แปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล10 ส.ค. 2009
ความยาว158 หน้า

บทที่ 1 การเมืองในทัศนะของผม
บทที่ 2 กองทัพกับการเมืองไทย
บทที่ 3 ทหารไทยกับการปฏิบัติรัฐประหาร
บทที่ 4 ข้อเสนอเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารปฏิวัติ
บทที่ 5 ความเป็นมาของสภากลาโหม
บทที่ 6 กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการ กห.
บทที่ 7 กองทัพไทยในศตวรรษที่ 21
บทที่ 8 การใช้ประโยชน์จากการเป็นชาติพันธมิตรหลักนอกกลุ่มนาโต้
บทที่ 9 แนวติดการพัฒนาอตุสาหกรรมป้องกันประเทศ
บทที่ 10 ทหารกับการเมืองหรือการเมืองกัยทหาร (อีกครั้ง)
บทที่ 11 ทหารเองก็ต้องปรับตัวกลับกระแสโลก
บทที่ 12 นโยบายของรัฐที่ควรกำหนดให้ในเรื่องทหาร
บทที่ 13 บทบาททหารกับอยาคตประเทศไทย

Message us