กรรมการและผู้บริหาร

พลเอก ดร. มนตรี ศุภาพร

ประธานมูลนิธิ

พลเรือเอก ถมรัตน์ หทโยดม

รองประธานมูลนิธิ

พลเอก นพ. เอกจิต ช่างหล่อ

กรรมการ

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์

กรรมการ

พลโท นฤดม เทียนใส

กรรมการ

นางเตือนตา ศุภาพร

กรรมการ

นายวีระชัย สุธีรชัย

กรรมการ

ดร. ภวัต ตั้งตรงจิตร

กรรมการ

ดร. ชิติสรรค์ เอมประณีตร์

กรรมการ

นายวรงค์ วิไลหงษ์

กรรมการ

นายโชติวงศ์ หิรัญพฤกษ์

กรรมการ

นาวาอากาศเอก สินธุ์นที เอกจรรยา

กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวจิรภรณ์ มากโม

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นายภูวนัย ธรรมรักษา

กรรมการและเลขาธิการ

ร้อยเอก สุรินทร์ พรหมทอง

กรรมการ/สำนักงาน

รศ.พล.ต. ดร. ชัยณรงค์ เชิดชู

กรรมการ

ดร. เจษฎา ศิวรักษ์

กรรมการ

พันโท จักนรินทร์ เกษมศิริโยธิน

กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

Message us