คณะที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สหัส  บัณฑิตกุล
พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
คุณ จิรชัย มูลทองโร่ย
ดร. อภิชาติ  สุดแสวง
พลเอก ชาตรี พัธนพันธุ์
พลเอก วิษณุ  คงสิริ
พลเอก ไพโรจน์  วัฒนโยธิน
พลโท ปิยวัชร์ รมยานนท์
ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์
พลเอก ณพล คชแก้ว
พลเอก สุรสิทธิ์  ถนัดทาง
พลอากาศเอก ศิริพล  ศิริทรัพย์
ดร. บุญทรัพย์  พานิชการ
พลโท ดร. นพดล  มังคละทน
คุณวงศ์สุดา  ศุภาพร
คุณชูเกียรติ  ยงวงศ์ไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง
ดร.ธิติวัส อังกุล
Message us