ความเป็นมา

มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค เป็นองค์การสาธารณกุศล ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.๒๕๓๖ โดยเริ่มจากคณะกรรมการภาคเอกชนโครงการมหาวิทยาลัยสนับสนุนงานพัฒนาตามโครงการ น้ําพระราชหฤทัยจากในหลวงฯ อันเนื่องมาจากพระราชดําริมีแนวคิดร่วมกัน ที่จะสนองพระราชดําริโดยพัฒนาเอนกประสงค์ ให้ชื่อว่า “ศาลาอีสานเขียว” ในชุมชนนั้น เพื่อใช้เป็นที่ประชุม ฝึกอบรมอาชีพแก่ชาวบ้านในจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน จํานวน ๑๑๒ แห่ง

พ.ศ.๒๕๓๘ คณะกรรมการภาคเอกชนได้แปรสภาพมาเป็นมูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค โดยยังดํารงวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารตามภูมิภาคต่างๆ และเน้นการฝึกอบรมให้ชาวบ้านโครงการอื่นๆ เช่น โครงการปลูกป่า การปรับปรุงพื้นที่ การพัฒนาท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพและจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นในหลายจังหวัดทั้วภูมิภาคของประเทศไทย

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๑ มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาคได้รับประกาศจากกระทรวงการคลังเป็นองค์การหรือสาธารณกุศลลําดับที่ ๓๓๗ ฉบับที่ ๙๓ ลงüันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ และให้มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาคเป็นองค์กรธารณะกุศลตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) และมาตรา ๑๐๒ ทวิ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๔

เดิมมูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาคใช้ชื่อในภาษาอังกฤษว่า Private Sector Rural Development Foundation และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น The Community Support Foundation Thailand เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นมา

และเมื่อล่าสุดวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิได้ทำการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “มูลนิธิพัฒนาภูมิภาค” คำย่อว่า มพภ. ยังคงใช้ภาษาอังกฤษว่า The Community Support Foundation ย่อว่า CSFT เพื่อเป็นการปรับให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิให้มีคุณประโยชน์ต่อสาธารณะและสังคมให้ดียิ่งขึ้นไป

Message us