คณะกรรมการ การแบ่งมอบความรับผิดชอบ

พล.อ. ดร.มนตรี ศุภาพร
ประธานมูลนิธิพัฒนาภูมิภาค

พล.ร.อ. ถมรัตน์ หทโยดม
รองประธานมูลนิธิพัฒนาภูมิภาค

7 กลุ่มงานด้านประเทศเพื่อนบ้านและจีน

Message us